whats new in the shop

โรงเรียนสอนว่ายน้ำพรหมประทาน

ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2531 มีหลักสูตรว่ายน้ำตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานถึงขั้นผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำในร่ม ระบบน้ำล้น ขนาด 12 1/2 x 25 เมตร

เปิดทำการสอนว่ายน้ำมากว่า 34 ปี

อ่านต่อ